ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 MEI 2022

Op dinsdag 17 mei 2022 om 20.00 uur wordt de  Algemene Ledenvergadering gehouden van onze Vereniging De Wieringer Molens.

De ledenvergadering wordt gehouden in de boet bij molen De Onderneming, Koningsweg 75, 1777 JR Hippolytushoef.

We blikken dan terug op het afgelopen jaar en ontvouwen de plannen voor de nabije toekomst. We willen u als leden, vrijwilligers en leerling-molenaars maar ook belangstellenden  uitnodigen om deze vergadering bij te wonen.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen, zijn natuurlijk de jaarverslagen van de activiteiten en de financiën. De plannen voor 2022 zullen worden ontvouwd met de daarbij behorende begroting. Na afloop is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. 

De agenda voor de vergadering is als volgt.

Algemene Ledenvergadering 17 mei 2022 aanvang 20.00 uur

in de boet molen De Onderneming te Hippolytushoef

1       Opening

2       Mededelingen Voorzitter

3       Notulen van de jaarvergadering van 21 februari 2020

4       Jaarverslag 2021 

5       Financieel jaarverslag 2021

6      Verslag kascontrolecommissie 2021

7       Begroting 2022 en Meerjarenbegroting 2019-2030

8       Benoeming kascontrolecommissie 2022

9       Samenstelling bestuur/rooster van aftreden:

          – aftredend volgens rooster zijn: 

          R.B. Jochems – herkiesbaar;

          L.J.H.M. van den Broek – herkiesbaar

          kandidaat-leden kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris

          – mededeling functie-wijzigingen bestuur

10     Rondvraag

11  Sluiting

Na afloop is er een gezellig samenzijn

CONCEPT NOTULEN JAARVERGADERING 17 MEI 2022

Het concept verslag van de jaarvergadering treft HIER aan.