Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Zoals al in het eerste nummer van dit jaar werd aangekondigd heeft vereniging De Wieringer Molens op 24 april 2013 haar statutair verplichte Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

Zoals gebruikelijk werd de agenda op een redelijk snelle wijze afgewerkt. Wel werd redelijk veel tijd gegund aan het onderwerp Financieel jaarverslag. De provinciale subsidieregeling is in de loop van 2012 gewijzigd. Alleen molens die rijksmonument zijn,zoals de onze, ontvangen een subsidie van 5300,00 euro over de jaren 2012,2013 en 2014. De subsidie is in zijn geheel uitgekeerd in 2012. Zonder deze subsidie en zonder de renteopbrengst van onze reserves zou het resultaat over 2012 negatief zijn geweest ! Het is overigens wel zo dat, ondanks heel veel rekenwerk de begrotingen van 2013 en 2014 niet sluitend zijn !

Het jaarverslag 2012 wordt hierna in zijn geheel weergegeven.

Algemeen.

Het is een druk jaar geweest, er is veel werk verzet en gelukkig zonder grote defecten aan beide molens. De molens hebben gezamenlijk 159.329 omwentelingen gemaakt.

De molenaars van ” De Onderneming ” zijn 156 dagen op de molen aanwezig geweest en daarmee ook evenzoveel dagen open voor publiek. Als gevolg van diverse reparaties en perioden met weinig wind, heeft molen “De Hoop” slechts 32 dagen draaien, veel minder dan afgelopen jaren. De molen is 52 dagen open geweest voor publiek. Beide molens hebben deelgenomen aan de Nationale Molendagen en Nationale Monumentendagen. Molen De “Hoop” was open tijdens de Flora- en visserijdagen. Molen “De Hoop” is een aantal malen beschikbaar geweest t.b.v. wandeltochten.

De vereniging heeft zich gepresenteerd tijdens de Flora- en visserijdagen op de visafslag in Den Oever en bij de culturele Uit markt “Hollands Kroongetuige” in het voormalige gemeentehuis te Wieringerwerf.

Bestuur.

Het jaar 2012 stond in het teken van het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten, Brim. In juni heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de instandhoudingsplannen van beide molens voor de periode 2013 tot en met 2018 vastgesteld met de daarbij behorende subsidie van 30.000,00 euro per molen voor de gehele periode. De Brim over de periode 2007 tot en met 2012 liep dit jaar af. In deze periode is aan subsidiabele kosten voor bijna 51.000,00 euro uitgegeven. De financiele verantwoording moet voor 1 april 2013 bij de RCE worden ingediend.

Voor de premie van de brandverzekering ontvangt de vereniging geen subsidie van de RCE en dat terwijl de verzekering verplicht is. Het bedrag in 2012, 3195,98 euro, drukt zwaar op het budget van de vereniging. Van de voormalige gemeente Wieringen ontving de vereniging een subsidie van 753,00 euro als bijdrage voor de brandverzekering. Na de gemeentelijke herindeling moest deze subsidie opnieuw worden aangevraagd. Helaas heeft de gemeente Hollands Kroon de aanvraag afgewezen.Nu, op het moment dat ik dit verslag schrijf, is dank zij een uiterste krachtsinspanning van onze penningmeester, de gemeentelijke deur op een kier gegaan en krijgen we mogelijk toch een tegemoetkoming. De inkomsten uit de bijdragen van de leden en donateurs gaan nu nog voor 75% naar de brandverzekering.

De provincie heeft een eenmalige subsidieregeling vastgesteld voor de jaren 2012,2013 en 2014. Deze regeling is van toepassing op onze molens omdat deze rijksmonument zijn. De provincie heeft het totale subsidiebedrag over de drie jaren van 5300,00 euro per molen in 2012 ineens uitgekeerd. Een meevaller dus.

Om op de hoogte te blijven van veranderingen in de regelgeving hebben bestuursleden deelgenomen aan diverse vergaderingen en bijeenkomsten van molen gerelateerde organisaties zoals de RCE, de vereniging “De Hollandse Molen” ( een landelijke organisatie), de Noord Hollandse Molenfederatie( een provinciale belangenorganisatie) en het “Gilde van Vrijwillige Molenaars”, zowel landelijk als provinciaal. Ook werd deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten van de stuurgroep van Erfgoed à la Carte Den Helder, een cultureel- en educatief programma voor basisscholen.

In november hebben twee bestuursleden een presentatie verzorgd ten behoeve van bewoners van Parkzicht met als onderwerp: “Oude molens op Wieringen”. Gezien de reacties van de aanwezigen werd dit bijzonder op prijs gesteld.De vereniging is een deelnemende partij van het Noord-Hollandse molenblad “Molenpost”. Door middel van dit blad, dat vier maal per jaar uitkomt en de website, worden de leden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur heeft in elke editie informatie gepubliceerd.

De website, www. dewieringermolens.nl, is nog niet optimaal. Er wordt aan gewerkt om e.e.a. in 2013 in orde te krijgen

De Molens.

Het onderhoud aan beide molens is grotendeels uitgevoerd door de vrijwilligers. Enkele onderhoudsklussen en reparaties zijn uitbesteed. Beide molens zijn geinspecteerd door de monumentenwacht Noord-Holland. Uit de rapporten blijkt dat de molens in een goede staat verkeren. Er werden een aantal aanbevelingen gedaan om de conditie verder te verbeteren. De jaarlijkse controle van de brandblusapparaten en de bliksemafleiderinstallatie heeft geen mankementen of tekortkomingen aan het licht gebracht.

Molen De Hoop.

Het kruiwiel en de munnik waren in een slechte staat. De molenmaker heeft de nieuwe munnik gemaakt en het kruiwiel is in eigen beheer hersteld en opnieuw geschilderd. Omdat de molen langere tijd heeft stilgestaan had de molenaar de zeilen verwijderd. Deze zijn na de reparatie door leerlingen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars weer voorgehangen. De molenaar heeft geconstateerd dat er lekkage is ontstaan nabij de askop. Bij controle is gebleken dat het steenbord in de las tussen de twee delen door inwateren is gaan rotten na een jaar of 15. Het bord moet worden vervangen, wat in 2013 door de molenmaker zal worden uitgevoerd. Om voldoende reserve kruirollen te hebben zijn zes nieuwe rollen geleverd door de molenmaker. De rietdekker, Koos Molenaar, heeft het rietdek gecontroleerd, schoon gemaakt en waar nodig bijgestoken. Er is een vermoeden dat de molen op enkele plaatsen is aangetast door houtworm. De bestrijding is in eigen beheer uitgevoerd. In het voorjaar van 2013 zal worden gecontroleerd of de bestrijding succesvol is geweest. De vrijwillige brand weer heeft een oefening gehoiden en daarbij ook geleerd hoe men een draaiende molen tot sitlstand kan krijgen.”Vangen” heet dat in de molenwereld.

In het kader van diverse projecten hebben leerlingen van basisscholen twee maal de molen bezocht. Er zijn 173 bezoekers op de molen geweest waaronder een zangkoor uit Sempach-Luzern, Zwitserland.

Molen De Onderneming.

Bij controle van het bovenwiel werden op enig moment 7 kammen met splinters aangetroffen. Het wiel bleek aan te lopen. Om dit te verhelpen is de ijzerbalk, in eigen beheer, enkele millimeters naar achteren verplaatst. De vang, het systeem om het gevlucht te stoppen, is steeds slechter gaan functioneren. Om het vangen te verbeteren hebben de molenaars de vangstukken (houten blokken) opgeruwd met zand. Sindsdien functioneert de vang weer naar behoren.

De molen heeft twee complete sets zeilen. Een set,vier stuks, zijn gemaakt van moderne materialen (WK-77 genaamd) en vier stuks van katoen met sisal touwwerk. De katoenen zeilen uit de zestiger jaren zijn door onze eigen zeilmaker(vrijwilliger)  gerepareerd en de molenaars hebben het touwwerk vernieuwd. De zeilen zijn daarna getaand bij museumboerderij Jan Lont. zie foto’s in de fotogalerij elders op de site. Omdat deze zeilen kwetsbaar zijn worden ze alleen gebruikt, met name tijdens het toeristische seizoen. De rietdekker, Koos Molenaar, heeft het rietdek gecontroleerd, schoongemaakt en bijgestoken waar nodig. De linker lange schoor is aan de onderzijde ingerot(spint). De reparatie zal in het voorjaar 2013 in eigen beheer worden uitgevoerd.

De kerst verlichting is vernieuwd. De oude verlichting was op diverse plaatsen doorgeslagen(vocht) en daardoor niet meer veilig. Het publiek reageert enthousiast op de verlichting van beide molens.

Twee basisscholen, uit Hippolytushoef en Den Oever, hebben de molen bezocht in het kader van diverse educatieve projecten met de daarbij behorende leskisten. De molenaars hebben verteld en laten zien hoe een molen op de wind wordt gezet, hoe de molen draait en hoe er graan gemalen wordt. Dit jaar, al weer voor de vierde maal, is de molen bezocht  door BikeKnable, een Amerikaans reisburo gespecialiseerd in bijzondere reizen, in dit geval per boot en fiets langs Hanzesteden en de bloembollen. De bezoekers krijgen een volledige uitleg m.b.t. het hoe en waarom van een historische windmolen en de daarbij behorende demonstraties. Daarnaast zijn er 184 bezoekers op de molen geweest uit onder andere Duitsland,USA,Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk. Alle bezoekers krijgen een rondleiding en demonstraties.

De molen wordt gebruikt als lesmolen voor het Gilde Van Vrijwillige Molenaars. Een van de molenaars is bevoegd instructeur. Dit jaar heeft de negende leerling zijn opleiding afgerond. Er zijn nu nog twee leerlingen, uit Den Helder en Alkmaar, actief op de molen. Er worden tevens door leerlingen van andere instructeurs uit de provincie tussentijdse praktijktesten afgelegd op de molen.

Bestuur, vrijwilligers, leden en donateurs kunnen met trots terug kijken op een succesvol jaar.

Na de pauze stond een presentatie via een DVD  op het programma.

Tot verrassing van de leden werd echter eerst nog een ander onderwerp op de agenda geplaatst; Een, zij het geringe, wijziging van het Huishoudelijk reglement. Daarin werd een nieuw artikel 4b voorgesteld, waarvan de tekst luid:

Het bestuur kan, al dan niet op voordracht van één of meerdere leden, een lid benoemen tot ´´Lid van Verdienste´´. De reden van die benoeming zal bekend worden gesteld tijdens een Algemene Ledenvergadering en aan betrokken lid zal een “oorkonde“ worden uitgereikt. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.DSC02330

Vervolgens kwam de verrassing: Het bestuur had een lid tot  “Lid van Verdiens

DSC02324

te “ gemaakt en daarvan een oorkonde opgesteld De heer Okke Visser werd naar voren geroepen en, na voorlezing van de oorkonde, werd deze door de voorzitter aan hem uitgereikt, onder applaus van de aanwezigen.

DSC02328

Vervolgens werd overgegaan tot de presentatie van de nieuwe DVD van vereniging De Hollandse Molen, genaamd “Het Hart van de Molen“.

Om ca. 22.30 uur werd de vergadering gesloten.