De Wieringer Molens is een vereniging die zich tot doel stelt “het in stand houden en het bevorderen van instandhouding van de molens op Wieringen” (Statuten, artikel 3.1.).

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

het beheren en het onderhouden van de beide nog bestaande korenmolens op Wieringen;
de molens in de huidige toestand te houden of te brengen in de oorspronkelijke toestand.

Om het beheer en het onderhoud van beide molens mogelijk te maken, zijn voldoende financiële middelen nodig. De vereniging voorziet daarin onder andere door het heffen van contributie van haar leden, het aanvragen van subsidies, openstelling voor het publiek en het organiseren van activiteiten.

De vereniging De Wieringer Molens heeft leden en ere-leden. Iedereen, die de Wieringer Molens een warm hart toedraagt, kan lid worden door zich in te schrijven en de betaling van de jaarlijkse contributie.  Op dit moment bedraagt de contributie € 17,50. Om zich in te schrijven als lid kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier of langs komen op een van onze molens tijdens openingstijden om een formulier op te halen. U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier, zodat we u een inschrijfformulier kunnen toesturen. Ereleden worden door het bestuur voorgedragen.

De leden kiezen uit hun midden een bestuur in beginsel voor een periode van 3 jaar. Dit gebeurt tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarvoor alle leden worden uitgenodigd. De leden van het bestuur treden af volgens een schema dat in het huishoudelijk reglement is vastgelegd; zij kunnen zich herkiesbaar stellen.