Algemene Ledenvergadering 7 februari 2019

Op donderdagavond 7 februari 2019 om 20.00 uur wordt de  Algemene Ledenvergadering gehouden van onze Vereniging De Wieringer Molens.

De ledenvergadering wordt gehouden in Café Het Stamineeke, Kerkplein 13, 1777 CD Hippolytushoef.

We blikken dan terug op het afgelopen jaar en ontvouwen de plannen voor de nabije toekomst. We willen u als leden, vrijwilligers en leerling-molenaars uitnodigen om deze vergadering bij te wonen.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen, zijn natuurlijk de jaarverslagen van de activiteiten en de financiën. De plannen voor 2019 zullen worden ontvouwd met de daarbij behorende begroting. Na de pauze zullen we het activiteitenplan en onze toekomstplannen nader toelichten en bespreken.

De agenda voor de vergadering is als volgt.

Uitnodiging voor de

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Op 07 Februari 2019

in Het Stamineeke Kerkplein 13

Hippolytushoef

aanvang 20.00 uur

Agenda

1       Opening

2       Mededelingen Voorzitter

3       Notulen van de jaarvergadering van 21 februari 2018

4       Jaarverslag 2018 secretaris

5       Financieel jaarverslag 2018

6      Verslag kascontrolecommissie 2018

7       Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2024

8       Benoeming kascontrolecommissie 2019

9       Samenstelling bestuur/rooster van aftreden:

– aftredend zijn:  lid v/h bestuur R.Jochems, herkiesbaar

10     Rondvraag

11  Pauze

12  Na de pauze: Bespreking: Activiteiten en Toekomstplannen 2019-2024

13  Sluiting